សេចក្តីសង្ខេបអំពីក្រុមហ៊ុន

គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ

ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីជនអន្តោប្រវេស និង និស្សិតកម្ពុជាសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន លោក អាគីរ៉ា អូហ្វ៊ុសាក់ អ្នកឯកទេសស្នើរសុំឯកសាររដ្ឋបាលស្របច្បាប់ បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មស្នើរសុំឯកសារអន្តោប្រវេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតូក្យូ។

អ្នកតំណាង លោក អូហ្វ៊ុសាក់ គឺជាអ្នកឯកទេសស្នើរសុំឯកសាររដ្ឋបាលម្នាក់គត់ដែលចេះនិយាយភាសាខ្មែរ និង មានបទពិសោធន៍រស់នៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាយូរឆ្នាំ។

យើងផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សា និង ស្នើរសុំឯកសាររដ្ឋបាលស្របច្បាប់ផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន មានដូចជា លិខិតស្នាក់នៅ, កាសិក្សា, ការងារ និង អាពាហ៍ពិពាហ៍។

យើងសហប្រតិប្តិការណ៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ជូលពលករនៅកម្ពុជា និង អង្គភាពគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យសិក្ខាកាមហត្ថការដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ក្នុងការខិតខំប្រឺងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាអោយ បរិស្ថាននៃសិក្ខាកាមហត្ថការកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

យើងក៏មានសេវាកម្មគាំទ្រផ្ទាល់របស់យើងសម្រាប់កម្មវិធីពលករជំនាញដែលនឹងត្រូវអនុវត្តន៍នៅខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ខាងមុខ។

សេចក្តីសង្ខេបអំពីក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាការិយាល័យប្រទេសកម្ពុជា
នាយកតំណាង លោក អូហ្វឹសាក អាគិរ៉ា
បង្កើត នៅថ្ងៃទី ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨
ទីតាំងការិយាល័យ សង្កាត់អូតាក់ ទីក្រុងតូក្យូ
មាតិការពាណិជ្ជកម្ ១. សេវាបកប្រែរភាសាខ្មែរ និង ជប៉ុន
២. សេវាប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង លិខិតស្នាក់នៅ
៣. សេវាប្រឹក្សាទាក់ទងនឹងសិក្ខាកាមហាត់ការ
៤. សេវាប្រឹក្សាទាក់ទងនឹងការងាររបស់និសិ្សតបរទេសនៅជប៉ុន
៥. សេវាបកប្រែរឯកសារ ជប៉ុន ខ្មែរ
៦. សេវាប្រឹក្សាចំពោះក្រុមហ៊ុន
៧. ផែនការបោះពុម្ភផ្សាយ. បង្កើត. និង លក
៨. សេវាធ្វើទីផ្សារផលិតផល
៩. សេវាអាហារដ្ឋាន
១០. គ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង អាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងដើម។
គេហទំព័រផ្លូវការ http://khmer-soudan.com
ទំនាក់ទំនង khmer.soudan@gmail.com
090-2915-5295